Inrichting besturingssysteem

Een werkend besturingssysteem vraagt een systeemgerichte benadering. Een organisatie is systeemgericht indien er op alle niveaus en in alle geledingen relatief autonome regelkringen zijn. Een dergelijke organisatie heeft een groot zelfsturend vermogen.

De missie/visie en gerichtheid op omgeving en klanten vormen bij systeemoriƫntatie het vertrekpunt. Op grond hiervan worden de doelen bepaald. Deze worden vertaald naar meetbare resultaten. De werkprocessen worden erop ingericht. Meetsystemen worden opgezet. Dit legt de basis voor continu verbeteren op basis van de PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act).

De transitie naar een systeemgerichte organisatie is vaak de moeilijkste horde op weg naar excellente kwaliteit, omdat het betrokkenheid van iedere medewerker vraagt. Iedereen wordt uitgenodigd verantwoordelijkheid te nemen, het eigen werk steeds weer tegen het licht te houden en voortdurend te verbeteren.

Phasis ondersteunt bij de inrichting van een systeemgericht besturingssysteem en de PDCA-cyclus als basis voor een cultuur van continu verbeteren.