Inrichting besturingssysteem

Een organisatie is systeem georiënteerd indien er op alle niveaus en in alle geledingen relatief autonome regelkringen zijn. Een systeemgeoriënteerde organisatie heeft daardoor een groot zelfsturend vermogen.
De wensen van de klant en de missie/visie vormen bij systeemoriëntatie het vertrekpunt. Op grond hiervan worden de doelen bepaald. Deze worden vertaald naar meetbare resultaten. Meetsystemen worden opgezet. De resultaten worden geordend in een balanced score card.

Cultuuromslag
De overgang van een procesgeoriënteerde- naar een systeemgeoriënteerde organisatie is vaak de moeilijkste horde op weg naar excellente kwaliteit omdat iedere medewerker merkbaar bij veranderingen wordt betrokken, en bestaande werkwijzen consequent ter discussie worden gesteld.